VEKSLE PENGE I SPANIEN

VEKSLE PENGE I SPANIEN

Så er du kommet til Spanien med dine euro, men efter nogle dage har du brug for flere penge, eller måske skal du henvende dig til et spansk pengeinstitut, hvor du vil forsøge dig med at veksle dine penge. Alle førnævnte situationer kræver nogle praktiske udtryk.

God fornøjelse.

English - Spanish - Pronunciation

Some dollars/pounds // dólares/libras // doh-lah-res/lee-bras

Will you change this into..?  // ¿Puede cam biar esto en... // pweh-deh kam-byar es-toh en...

French francs? // francos franceses? // fran-kos fran-theh-ses

Swiss francs? // francos suizos? // fran-kos swee-thos

Belgian francs? // francos belgas? // fran-kos bel-gas

What's the exchange rate? // ¿A cuánto está (el dólar/la libra)? // ah kwan-toh es-tah (el doh-lar/lah lee-brah)

How much commission do you charge? // ¿Qué comisión cobran? // keh koh-mee-syon koh-bran

Can I have it in change? // ¿Me lo puede dar en cambio? // meh loh pweh-deh dar en kam-byo