I DE SPANSKE LUFTHAVNE

I DE SPANSKE LUFTHAVNE

Og du er ankommet til en af de mange spanske lufthavne, og du gerne vil snakke spansk. Hermed en lille praktisk liste med nogle spanske udtryk du kan lære, mens du venter på det næste fly, køber ind, osv.

English - Spanish - Pronunciation

Where are the trolleys? // ¿Dónde están los carritos? // don-deh es-tan los kar-ree-tos

That's mine. // Eso es mío. // eh-soh es mee-oh

I've lost a case. // He perdido una maleta. // eh pair-dee-doh oo-nah mah-leh-tah

Where can I... // ¿Dónde puedo... // don-deh pweh-doh

get a taxi? // coger un taxi? // koh-hair oon tah-xee

get a bus to the centre? // coger un autobús para el centro? // koh-hair oon ow-toh-boos pah-rah el then-troh

get the train? // coger el tren? // koh-hair el tren

hire a car? // alquilar un coche? // al-kee-lar oon koh-cheh

book a room? // reservar una habitación? // reh-sair-bar oo-nah ah-bee-tah-thyon

change some dollars/pounds? // cambiar dólares/libras esterlinas? // kam-byar doh-lah-res/lee-bras es-tair-lee-nas

Kilde: Gloser