SPANSK GLOSER - AT KØRE I TAXA

SPANSK GLOSER - AT KØRE I TAXA

Du er lige ankommet, lad os sige, til Barajas Lufthavn i Madrid, og du vil gerne tage en taxa til byens centrum, og du vil snakke spansk lige med det samme. Du prøver at skabe nogle situationer for at vise dine spanskkundskaber over for de lokale, og en taxa er en oplagt situation, hvor du kan sige dine første spanske sætninger. Hermed en lille liste - tag den med dig :)

English - Spanish - Pronunciation

Where can I find a taxi? // ¿Dónde puedo cojer un taxi? // don-deh pweh-doh koh-hair oon tah-xee

Can you take me to this address? // ¿Me puede llevar a esta dirección? // meh pweh-deh yeh-bar ah es-tah dee-rek- thyon

The city centre, please. // Al centro, por favor. // al then-troh por fah-bor

The airport, please. // Al aeropuerto, por favor. // al ah-eh-roh-pwair-toh por fah-bor

The station, please. // A la estación, por favor. // al lah es-tath-yon por fah-bor

I'm in a hurry. // Tengo prisa. // ten-goh pree-sah

Straight ahead. // Todo recto. // toh-doh rek-toh

To the left here. // Aquí a la izquierda. // ah-kee ah lah eeth-kyair-dah

To the right here. // Aquí a la derecha. // ah-kee ah lah deh-reh-chah

It's here. // Es aquí. // es ah-kee

Could you wait for me? // ¿Puede esperar un momento? // pweh-deh es-peh-rar oon moh-men-toh

I'll be back in two seconds. // Vuelvo en dos segundos. // bewl-bo en dos seh-goon-dos

How much is it? // ¿Cúanto es? // kwan-toh es

Can I have a receipt? // ¿Me puede dar un recibo? // meh pweh-deh dar oon reh-thee-boh

Kilde: Gloser