SPANSK - AT KØRE BIL

SPANSK - AT KØRE BIL

Er du en af de personer, der lejer biler, når du holder ferie? Måske har du lejet en bil i Spanien, eller overvejer at gøre det.

Der er så mange situationer, hvor vi har brug for nogle praktiske udtryk i forbindelse til biler. Hermed en lille liste med de helt basale spanske udtryk, når du har lejet en bil, men har lige brug for lidt hjælp.

English - Spanish - Pronunciation

Where is the nearest petrol station/garage? // ¿Dónde se encuentra la gasolinera/el garage más cercana/o? don-deh seh en-kwen-trah lah gah-soh-lee- neh-ra/el ga-rah-heh mas thair-kah-nah/oh

Fill it up, please.. // Llénelo, por favor // yeh-neh-loh por fah-bor

Please give me...litres of super/regular/diesel/lead-free // Por favor, déme...litros de super/normal/diesel/sin plomo. // por fah-bor deh-meh...lee-tros deh soo- pair/nor-mahl/dee-eh-sel/seen ploh-moh

How much do I owe you? // ¿Cuánto le debo? // kwan-toh leh deh-boh

Can you check the: // ¿Me mira: // meh-mee-rah

oil level? // el nivel del aceite? // el nee-bel de ah-theh-ee-teh

tyre pressure? // los neumáticos? // los neh-oo-mah-tee-kos

battery? // la batería? // lah bah-teh-ree-ah

A can of oil, please. // Una lata de aceite, por favor. // oo-nah lah-tah deh ah-theh-ee-teh por fah-bor

Would you clean the windscreen, please? // ¿Me puede limpiar el parabrisas, por favor? // meh pweh-deh leem-pyar el pah-rah-bree- sas por fah-bor

Can you mend this puncture? // ¿Me puede arreglar este pinchazo? // meh pweh-deh ah-reh-glar es-teh peen- chah-thoh

Can you change: // ¿Me puede cambiar: // meh pweh-deh kam-byar

the spark plugs? // las bujías? // las boo-hee-as

the tyre? // el neumático? // el neh-oo-mah-tee-koh

the bulb? // la bombilla? // lah bom-bee-yah

the fan belt? // la correa del ventilador? // la kor-reh-ah del ben-tee-lah-dor

Kilde: Gloser